LOTTO TOTO
 
Érdekességek a lottó világából
 
Sportfogadás
 
Játéktörténet
 
Megcsinálta a szerencséjét
 
Lottónyereményre hivatkozva kért pénzt egy csaló
 
Játszon mértékkel
 
Góltotó
 
A középkori lottó szervezési mint gazdasági tevékenység
 
A 388. lottó ötösre várva
 
A lottó
 
Lottó stratégiák
 
Változások a nyeremények felvételével kapcsolatban
 
Totó lottó linkek
 
Valószínűség
 
13 plusz 1 TOTÓ
 
Ötös lottó szabályzat
 
Lottó statégia
 
Ötöslottó fontos változás
 
Tévhitek a szerencséről
 
Ötöslottó nyerőszámok 2000-2010
 

Ötös lottó szabályzat

Általános rész 1.§

Általános rendelkezések

(1)Az "5 a 90-ből" lottójáték (a továbbiakban ötöslottó) Részvételi Szabályzatának jogi alapjait a szerencsejáték szervezéséről szóló módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény, a módosított és kiegészített 25/1991.(X. 16.) PM. rendelet, és a többszörösen módosított és kiegészített, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv., valamint a Szerencsejáték Felügyelet (továbbiakban: SZF) határozata állapítja meg.

(2)Az ötöslottó megrendezése és lebonyolítása a Szerencsejáték Rt. (továbbiakban SZRT) kizárólagos jogkörébe tartozik.

(3)Az SZRT és az ötöslottóban résztvevő vagy részt venni kívánó játékosok közötti jogviszonyra a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadók. Az ötöslottó résztvevői a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és azokat betartják.

(4)A Részvételi Szabályzatban nem nevesített minden külön megállapodás, amelyet a játékosok az SZRT kirendeltségeiben (a továbbiakban: lottózóban) dolgozókkal, megbízottakkal vagy egymás között kötnek, csakis a megállapodó felekre lehet kötelező, abból az SZRT-vel szemben igény nem támasztható, az ilyen megállapodásokat az SZRT bejelentés esetén sem veszi figyelembe.

2.§ Értelmező rendelkezések

(1) Alapjáték

Egy játék, a 90 számból 5 szám megjátszása egy sorsolásra vonatkozóan.

(2) Alapdíj

Egy alapjáték megjátszásának díja.

(3) Részvételi díj

A részvételi díj az alapdíj és a megjátszott alapjátékok számának a szorzata annyiszor, ahány sorsolásra (egyre vagy ötre) érvényes az adott játék.

(4) Online terminál

Az online segédsorsjegyek játékba küldésére, és a „gyors tipp” megadására szolgáló berendezés, mely az online segédsorsjegyek adatait leolvassa, a központi számítógépbe továbbítja, ahol tárolódnak, és nem törölhető adathordozóra kerülnek az adatok. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követően a játékról átvételi igazolást (sorsjegyet) nyomtat. Az online terminál által „gyors tipp” módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az átvételi igazolásra.

(5) Online segédsorsjegy

Az online játékban megjátszani kívánt számok jelölésére szolgáló érték nélküli nyomtatvány, melynek alapján az online terminál sorsjegyet ad.

(6) Sorsjegy a./ Online sorsjegy:

Az online terminál által az online segédsorsjegy, vagy a „gyors tipp” módszer alkalmazása alapján kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta, és nem törölhető (egyszer írható) adathordozón is rögzítésre került. Átvételi igazolást csak a szabályosan kitöltött (alapjátékonként 5 megjelölt számot tartalmazó) segédsorsjegyről, vagy a terminálkezelő által – a játékos kívánságának megfelelően – szabályosra javított játékadatokról ad a terminál.

b./ Telefonos sorsjegy:

A telefonos játékmód eszköze, melynek részei: A kódazonosítású technikai sorsjegy, mely az SZRT-nél egyszer írható számítógépes adathordozón a játékos számait és játékainak egyedi azonosítóját tartalmazza, valamint bankkártya esetén a segédsorsjegyként funkcionáló I. rész 18.§ (1) a./ pont szerinti szerződés, illetve Szerencsekártya esetén a kártyához kiadott tájékoztató, melyek tartalmazzák a sorsjegy kötelező tartalmi kellékeit.

c./ Internetes sorsjegy:

Az internetes játékmód eszköze, melynek részei: A kódazonosítású technikai sorsjegy, mely az SZRT-nél egyszer írható számítógépes adathordozón a játékos számait és játékainak egyedi azonosítóját tartalmazza, valamint bankkártya esetén a segédsorsjegyként funkcionáló I. rész 18. § (1) a./ pont szerinti szerződés, illetve Szerencsekártya esetén a kártyához kiadott tájékoztató, melyek tartalmazzák a sorsjegy kötelező tartalmi kellékeit.

d./ SMS-es sorsjegy:

Az SMS-es játékmód eszköze, melynek részei: A kódazonosítású technikai sorsjegy, mely az SZRT-nél egyszer írható számítógépes adathordozón a játékos számait és játékainak egyedi azonosítóját tartalmazza, valamint bankkártya esetén a segédsorsjegyként funkcionáló I. rész 18. § (1) a./ pont szerinti szerződés, illetve Szerencsekártya esetén a kártyához kiadott tájékoztató, melyek tartalmazzák a sorsjegy kötelező tartalmi kellékeit.

Az SMS játék során a játékos által küldött SMS-ek díját a játékos nem emelt díjas tarifával, az SZRT által küldött SMS-ek díját az SZRT fizeti.

A jogszabályban előírt, végelszámolásig tartó megőrzés szempontjából a nem törölhető adathordozóra rögzített tartalom minősül sorsjegynek.

(7) Lottózó

Az SZRT termékeit árusító kirendeltség (szaküzlet) hivatalos elnevezése.

(8) Titkos kód

A telefonos, az internetes és az SMS-es játékmódban a szerződés érvénybe lépését követő első bejelentkezéskor a játékos által a bankkártya számához választott ötjegyű titkos szám, melynek későbbi használata megakadályozza, hogy a kártyaszámot illetéktelen személy játékra használja. A titkos kód csak a kártyatulajdonos által ismert, a játékrendszerből más számára nem elérhető. A játékos a titkos kódot akaratától függően megváltoztathatja.

Szerencsekártyát használó játékos a rendszerbe kártyaszámmal történő bejelentkezéskor választhat, hogy kér-e a rendszertől ötjegyű titkos kódot. A kapott titkos kódot a későbbiekben megváltoztathatja, illetve megszüntetheti.

(9) Azonosító szám

A telefonos, az internetes és az SMS-es játékmódban a játékos bankkártya száma helyettesítése céljából a szerződés érvénybe lépését követő első bejelentkezéskor egyedi 10 jegyű azonosító számot kap, melyet a titkos kóddal együtt a bankkártyával azonos módon használhat saját személye rendszerben történő azonosítására.

(10) Visszaigazoló SMS

Az SMS-es játékmódban a játék visszaigazolását szolgáló válasz SMS, mely tartalmazza a megjátszott játék adatait és a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számát.

(11) Virtuális Szerencsekártya

Az SZRT által a bankkártya szerződéssel rendelkező internetes játékosok számára biztosított eszköz, amelyre a játékosnak, kívánsága szerint, lehetősége van a bankszámlájáról pénzösszeget utalni, és a játékai során a részvételi díjat erről fizetni. Az SZRT a virtuális Szerencsekártyát annak bevezetése előtt 10 nappal az SZF részére bejelenti és széles körben meghirdeti.

A játékosnak szintén lehetősége van a kisnyereményeit a virtuális Szerencsekártya egyenlegéhez hozzárendelni. A virtuális Szerencsekártya egyenlege a 100 000 Ft-ot (azaz egyszázezer forintot) nem haladhatja meg. Amennyiben az SZRT ezt az értékhatárt módosítja, azt a játékosok számára széles körben meghirdeti.

3.§ Az ötöslottó lényege

(1)Az ötöslottó hetente szervezett számsorsjáték, amelyben 90 számból legalább 2, legfeljebb 5 szám eltalálása jogosít nyereményre.

(2)A sorsolási eseményt megelőzően a 90 számból 5 számnak – az ún. alapjátéknak –sorsjegyen, vagy a sorsjegy szerepét ellátó adathordozón való szerepeltetésével lehet a játékba bekapcsolódni. A játékos az 1-90-ig terjedő természetes számokat tartalmazó számhalmazból tetszés szerint kiválasztott öt számot játszhat meg részvételi díj megfizetése mellett.

(3)A nyereményre jogosító találatokat egy sorsolási eseményen állapítják meg. A megjátszott, részvételre jogosított alapjátékok vesznek részt a számsorsoláson. A sorsolás alkalmával az 5 szám kiválasztása visszatevés nélkül történik a 90 db-os számkészletből. (4)A sorsolás eredményét a kisorsolt 5 szám (nyerőszám) adja.

4.§ Részvételi lehetőség az ötöslottóban

(1)A játékban részvételi díj megfizetése mellett, az SZRT által felkínált alábbi lehetőségek igénybevételével lehet részt venni: a./ online terminálon, b./ telefonon (hangválasztásos, IVR), c./ interneten, d./ SMS-en.

(2)Az I. rész 4.§ (1) bekezdés a./ pontja szerinti lehetőséggel az SZRT lottózóiban és az online terminállal felszerelt megbízott partnereinél lehet élni.

5.§ Az ötöslottó sorsjegyei

(1)A sorsjegy az ötöslottóban való részvételi-, és nyereményjogosultság igazolására szolgál.

(2)Az ötöslottóban résztvevő játékos

- online

- telefonos

- internetes

- SMS-es

sorsjegyfajtával rendelkezhet.

(3) Az öthetes sorsjegyek felvételét az SZRT szünetelteti, ha a játék befejezését tervezi, és erről az SZF-nek bejelentést tesz, valamint a játékosok számára meghirdeti.

6.§ A „gyors tipp”

(1) Az online terminálon, telefonon, interneten és SMS-en a játékosok ”gyors tipp” játékot is igénybe vehetnek, melyben a játékos véletlenszerűen kap számokat az általa kívánt játékfajtához: normál, kombinációs, egyhetes, illetve öthetes. Kombinációs játék esetén a rendszer által kiválasztott fix és a kombinációs számok mindegyike egymástól különbözik.

(2) A „gyors tipp” játék fajtái: a./ Online játékmódban 1./ Segédsorsjegy nélkül

A játékos a játékfajta szóbeli kiválasztása után nyomtatott átvételi igazolást kap, amelyen az online terminál által véletlenszerűen kiválasztott számok szerepelnek.

2./ Kitöltetlen segédsorsjeggyel

A játékos által beadott kitöltetlen segédsorsjegy típusának megfelelően az online terminál véletlenszerűen választ számokat. Az online terminál által adott átvételi igazoláson a véletlenszerűen kiválasztott számok szerepelnek.

3./ Részlegesen kitöltött segédsorsjeggyel

A játékos részlegesen kitöltött segédsorsjegyét egészíti ki az online terminál az alábbi módokon:

Egy vagy több teljesen kitöltött számtábla mellett a játékos további véletlen számokkal kitöltött számtáblá(ka)t kér.

- A játékos a kombinációs segédsorsjegyen az indexmezőben egy kombinációt jelöl be, melynek alapján az online terminál véletlenszerűen kiválaszt a jelölt kombinációnak megfelelő mennyiségű fix és kombinációs számot. Az átvételi igazoláson a bejelölt, illetve véletlenszerűen kiválasztott számok szerepelnek.

b./ Telefonos és internetes játékmódban 1./ Normál játékhoz

A játékos a rendszer által véletlenszerűen generált öt számot kap, melyek megjátszásához jóváhagyása szükséges.

2./ Kombinációs játékhoz

A játékos a kiválasztott kombinációhoz véletlenszerűen generált fix és kombinációs számokat kap, melyek megjátszásához jóváhagyása szükséges.

c./ SMS-es játékmódban 1./ Normál játékhoz

A játékos az ötöslottó kódját és a megjátszani kívánt alapjátékok számát küldi el SMS-ben a megadott telefonszámra. A rendszer véletlenszerűen generál az alapjátékok számának megfelelő mennyiségű számötöst, melyeket a játékos megjátszik. Erről a rendszer a játékost visszaigazoló SMS-ben tájékoztatja.

2./ Kombinációs játékhoz

A játékos az ötöslottó kódját és a megjátszani kívánt indexszámot küldi el SMS-ben a megadott telefonszámra. A rendszer véletlenszerűen generál az indexszámnak megfelelő mennyiségű fix és kombinációs számot, melyeket a játékos megjátszik. Erről a rendszer a játékost visszaigazoló SMS-ben tájékoztatja.

7.§ A joker

Az ötöslottó mellett a joker megjátszása is lehetséges. A joker játék részvételi díját az ötöslottó játékokkal együtt a játékba küldéskor kell megfizetni A segédsorsjegyen, az internetes és az SMS-es játékmódban a játékosoknak külön jelöléssel kell joker játékszándékukat érvényre juttatni. A telefonos játékmódban az erre való felszólításnál kell a játékosnak a joker játékban való részvételről nyilatkoznia..

A joker játék részletes leírását és feltételeit a „Joker Játék Részvételi Szabályzata” tartalmazza.

8.§ A részvételi díj

(1)Az ötöslottóban alapjátéknak minősül egy számtábla egy sorsoláson való megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának részvételi díja az alapdíj, mely 150 Ft, és egy számsorsoláson való részvételre jogosít.

(2)A több számtáblát tartalmazó, illetve öt játékhétre érvényes lottósorsjegy részvételi díja annyiszor az alapdíj, ahány kitöltött számtáblát tartalmaz, illetve ahány sorsolásra (egy vagy öt) érvényes a lottósorsjegy.

(3)Kombinációs játék esetén a kombináció díja a benne foglalt alapjátékok számának és az alapdíjnak, valamint a játékhetek számának (egy vagy öt) a szorzata. Az online segédsorsjegyen az indexszám mellett található a kombinációt alkotó alapjátékok darabszáma (vagyis az alapdíj szorzója).

9.§ Az ötöslottóban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése

(1)Az online játékot – az értékesítőhelyek nyitvatartási idején belül – általában a sorsolást megelőző 1 óráig lehet terminálon játékba küldeni.

(2) A játékban való részvételre jogosulttá válik az az alap-, vagy alapjátékokra bontható ötöslottó, amelynek az online terminál által bevitt vagy telefonos, internetes illetve SMS-es játékadatait a központi számítógép a sorsolást, öthetes játék esetén az első sorsolást megelőzően legalább 30 perccel betárolta, erről a játékos a részvételi díj megfizetése ellenében a játékos átvételi igazolást, illetve a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számot kapott, és a játék adatai nem törölhető adathordozón a sorsolást megelőzően legalább 10 perccel közjegyzői zár alá kerültek.

(3)A játékba küldött öthetes játékok annak az egymást követő öt hétnek a sorsolásain vesznek részt, amelyek közül az időben elsőt megelőzően az I. rész 9.§ (2) bekezdés feltételei teljesültek.

(4)A részvételre jogosulttá vált játék az ötöslottó számsorsoláson automatikusan részt vesz.

(5)Az SZRT az ötöslottóban való részvételi jogosultság, valamint az elért találatok számának megállapításánál a közjegyző által elzárt központi, nem törölhető adathordozón rögzített adatokat veszi figyelembe.

(6) A közjegyzőileg elzárt nem törölhető adathordozón be nem tárolt sorsjegy játékadatai a tárgyheti számsorsoláson nem vesznek részt, így az ebből származó nyereményre nem jogosultak.

A központi számítógépen fel nem lelhető sorsjegyet a játékadatainak továbbítására vonatkozó igazolások, tanúvallomások nem pótolhatják, az erre nézve benyújtott bizonyítékokat az SZRT nem veszi figyelembe.

(7) A késve érkezett, egy játékalkalomra érvényes telefonos, internetes illetve SMS-es játékok részvételi díját – amennyiben az már leemelésre került – az SZRT a játékos bankkártyájára utalja, ebben az esetben a szerződésben feltüntetett címre értesítést kap. Bankkártya szerződéssel rendelkező, de virtuális Szerencsekártyával (amennyiben ez már létezik) játszó játékos esetén a részvételi díjat a virtuális Szerencsekártyához rendelt összeghez hozzáírja. A Szerencsekártyát használó játékosnak a fenti részvételi díjat a kártyához rendelt összeghez jóváírja, és a késve érkezést követő első bejelentkezéskor a rendszer erről tájékoztatja. A több játékalkalomra megjátszott a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyek első alkalommal akkor vesznek részt a játékban, amikor játékba érkezettnek tekinthetők az I. rész 9. § (2) bekezdése szerint.

(8) Az SZRT a zárás technikáját megváltoztathatja, amennyiben azt az SZF számára az új zárás technikájának első alkalmazása előtt legalább 30 nappal bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti.

10.§ Nyerőszámok sorsolása

(1)Az 1-től 90-ig terjedő 90 természetes számból a nyertes 5 szám sorsolási eseménye hetenete egy alkalommal kerül megrendezésre, közjegyző és az SZRT képviselőinek (Sorsolási Bizottság) felügyelete mellett, közönség előtt vagy valamely országos sugárzású televíziós csatorna vagy a rádió közvetítésével.

(2)A sorsolási esemény nyilvános, ha azt a televízió vagy a rádió közvetíti, illetve akkor is, ha azon közönség jelen van.

(3)A sorsolás helye a Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131. szám (Pólus Center) alatti stúdió, ideje szombat vagy vasárnap este. A helyszín vagy időpont megváltoztatása esetén az SZRT azokat az új paraméterek szerint megtartandó első sorsolási időpont előtt legalább 10 nappal meghirdeti, és az SZF-nek bejelenti.

(4)Az SZRT a kisorsolt öt nyerőszámot még a sorsolás napján közli a nyilvánossággal. A közlés során előforduló esetleges hibák a sorsolás eredményét nem változtatják meg. Hibás adatközlés alapján nyereményigény nem érvényesíthető. Hibás az adatközlés, ha az abban nyertesként közzétett számok bármelyike eltér a hivatalos sorsolási eredményben szereplő, közjegyző által hitelesített nyertes számoktól.

(5)A sorsolást gépi, illetve kézi sorsoló berendezés segítségével bonyolíthatja le az SZRT, döntése alapján használva a sorsoló berendezések bármelyikét. Bármelyik előre kijelölt sorsoló berendezés meghibásodás, vagy más hiányosság esetén a másik sorsoló berendezéssel helyettesíthető, és a sorsolás folytatható. A meghibásodás előtt kisorsolt számok érvényesek. Ezek a számok a továbbiakban nem vesznek részt a sorsolásban. Ha vis maior miatt a megkezdett sorsolás a sorsolási eseményen nem folytatható egyik berendezéssel sem, két naptári napon belül kell gondoskodni a sorsolás befejezéséről. Ha két naptári napon belül ez nem lehetséges, az addig kisorsolt számokat semmisnek kell tekinteni, és a I. rész 11. § (10) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(6)A sorsolás eredményét a kisorsolt 5 szám (nyerőszám) adja. Az eredményt a kisorsolt 5 nyerőszám sorrendisége nem befolyásolja. Valamennyi sorsolási eredmény egymással megegyező valószínűséggel következhet be.

11.§ Nyereményalap felosztás

(1)A Részvételi Szabályzatban szereplő bármely módon játékba küldött ötöslottók nyereményalapja közös. Az adott sorsolásra részvételi jogosultságot szerzett alapjátékok alapdíjának összege minősül nyereményalapnak.

(2)A nyereményalap 45%-a a bruttó (SZJA-t is tartalmazó) nyereményekre fordítandó összeg, mely az alábbi négy nyerőosztály nyereményeire kerül szétosztásra:

az I. nyerőosztályba az 5 találatos,

a II. nyerőosztályba a 4 találatos,

a III. nyerőosztályba a 3 találatos,

a IV. nyerőosztályba a 2 találatos,

elért lottójátékok tartoznak.

(3)A nyereményekre fordítandó összeg az egyes nyerőosztályok között a következő százalékos arányban oszlik meg:

az I. nyerőosztály 30 %-os,

a II. nyerőosztály 17 %-os,

a III. nyerőosztály 18 %-os,

a IV. nyerőosztály 35 %-os

arányban részesül.

(4)Az egyes nyerőosztályokon belül a nyertes alapjátékok között a nyereményt egyenlő arányban kell felosztani.

(5)Egy nyertes alapjátékhoz kizárólag egy, az elért legalacsonyabb sorszámú nyerőosztály nyereményét kell hozzárendelni.

(6)Ha a nyerőosztály(ok) valamelyikében nincs nyertes alapjáték, akkor az erre (ezekre) a nyerőosztály(ok)ra jutó (esetleg már halmozódott) nyereményalap-hányadokkal a soron következő játékhét azonos nyerőosztályának nyereményalap-hányadát növeli az SZRT, és az így növelt együttes összegeket az oda sorolt nyertes alapjátékok között egyenlően osztja fel.

(7)Az előző bekezdés szerinti eljárás, az ún. halmozódás kezdő időpontja az olyan sorsolást követő nap, amely sorsolás eredménye alapján valamely nyerőosztályban nincs nyertes játék. A halmozódás ettől az időponttól számított 1 éven belül tartott utolsó sorsolásig tarthat. Amennyiben ezen a sorsoláson vagy a játék szervező általi befejezése esetén az utolsó sorsoláson sincs nyertes az adott nyerőosztályban, akkor az SZRT a halmozott összeget még ugyanezen sorsolás eredménye alapján a nyertest tartalmazó nyerőosztályok nyereményalap-hányadának megemelésére fordítja az alábbiak szerint: a./ A nyertest tartalmazó nyerőosztályok nyereményalap-hányadát a legalacsonyabb sorszámú ilyen nyerőosztály kivételével a halmozott összeg 10-10%-ával, b./ a nyertest tartalmazó legalacsonyabb sorszámú nyerőosztály nyereményalap-hányadát a halmozott összeg fennmaradó részével növeli.

(8)A nyerőosztályok közötti viszony és a legkisebb nyeremény a./ Amennyiben valamely nyerőosztályban az egyes nyertes alapjátékokra jutó nyeremény összege magasabb lenne, mint az azt megelőző – alacsonyabb sorszámú – nyerőosztályban, a két nyerőosztály nyereményalap-hányadát össze kell vonni, és azt a két nyerőosztály nyertes játékai között egyenlő arányban kell felosztani. b./ A legkisebb nettó nyeremény összege 150 Ft (azaz egyszázötven forint). Ha valamely nyerőosztályban az egyes nyertes alapjátékokra kifizetendő nettó nyereményösszeg a 150 Ft-ot (azaz egyszázötven forintot) nem éri el, a nyeremények ebben a nyerőosztályban nem kerülnek kifizetésre. Ebben az esetben a nyerőosztály teljes nyereményalap-hányada a megelőző, alacsonyabb sorszámú nyerőosztály nyereményalap-hányadával összevonva, az ott nyereményre jogosult alapjátékok között kerül felosztásra.

(9)Az SZRT a nyereményekből a kifizetés előtt a mindenkori SZJA törvény szerinti személyi jövedelemadót von le. A játékost ezért a neki kifizetett nyeremény után már adóbevallási és befizetési kötelezettség nem terheli.

(10) Ha vis maior (pl. árvíz, földrengés) vagy az SZRT-től független körülmények következtében bármelyik játékhéten a sorsolás az eredeti helyszínen vagy időpontban nem tartható meg, akkor az SZRT jogosult az eredeti sorsolási időpontot követő két naptári napon belül előre meghirdetett és bejelentett tartalék helyszínen azt megtartani. Amennyiben a sorsolás két naptári napon belül nem tartható meg, akkor a sorsolás elmarad. Ekkor az adott hét sorsolására beérkezett alapjátékok darabszámának és alapdíjának szorzatából képzett összeg átvitelre kerül a soron következő ténylegesen megrendezésre kerülő sorsolás játékhetére, és az a heti nyereményalap ezzel összevontan kerül megállapításra, a kifizetendő nyereményeket pedig a nyerőosztályokra meghatározott százalékos arányban – az I. rész 11. § (3) bekezdés szerint – osztja fel az SZRT. Ebben az esetben az elmaradt sorsolású játékhétre megjátszott alapjátékot a ténylegesen megrendezésre kerülő sorsolásra beérkezett alapjátéknak kell tekinteni.

12.§ Nyereményjogosultság

(1)Nyereményjogosultság akkor áll fenn, ha bármely módon játékba érkezett és a központi, nem törölhető adathordozóra rögzített játékadatokat kiértékelve egy alapjátékban kettő vagy annál több szám megegyezik a sorsolás eredményével.

(2)Kettőnél kevesebb találatot elért alapjáték(ok) nyereményre nem jogosít(anak).

(3)Csak az átvételi igazoláson szereplő számok alapján nyereményjogosultság nem áll fenn.

(4)Hibás adatközlés (pl. sajtóban történő elírás) alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. Hibás az adatközlés, ha az abban közzétett nyerőszámok, vagy az egyedi átvételi számok bármelyike eltér az SZRT által hivatalosan kiadott adatoktól.

13.§ Nyereményjegyzék

(1)Az SZRT a nyertes játékokról – a kifizetésre kerülő, személyi jövedelemadó levonása után mutatkozó nyereményösszegek feltüntetésével – kétféle nyereményjegyzéket készít: a./ a sorsolást követő napon a rádió útján kerül kiadásra a tájékoztató nyereményjegyzék, amely a nyertes alapjátékok nyerőosztályonkénti darabszámát és az egyes alapjátékokra jutó megközelítően pontos nyereményösszegeket tartalmazza, b./ legkésőbb a sorsolást követő csütörtökig az SZRT a sajtóban megjelenteti a hivatalos – részletes adatokat tartalmazó – nyereményjegyzéket.

(2)A hivatalos nyereményjegyzék tartalmazza: a./ az egyes nyerőosztályokba sorolt nyertes alapjátékok darabszámát és a nyerőosztályonkénti nyereményének nettó összegét, valamint a kisorsolt nyerőszámokat, b./ nyerőosztályonként elkülönítve, a nagynyereményre jogosító online átvételi igazolások egyedi átvételi számának, illetve a nagynyereményre jogosító, telefonos, internetes vagy SMS-es játékrendszerben megjátszott játékok egyedi azonosító számának első 20 számjegyét.

(3)A különsorsolások (I. rész 16. §) eredményét az SZRT legkésőbb a sorsolást követő második munkanapon adja ki a sajtó részére. Az ezt követően kiadott hivatalos nyereményjegyzék a nyertes ötöslottó átvételi igazolások egyedi átvételi számának illetve telefonos, internetes vagy SMS-es játékmód esetén az egyedi azonosító számának első 20 számjegyét vagy – amennyiben ismert és szükséges – a nyertesek nevét, egyéb azonosító adatait, a kisorsolt nyeremény megnevezését, továbbá a nyereményátvétel módját és határidejét tünteti fel.

14.§ A nyeremények kifizetése

(1)A nyeremény-kifizetés során a nyeremény nagyságától függően kétféle nyereményt különböztet meg az SZRT. Ha egy sorsjegyen egy sorsolásra megjátszott több ötöslottó alapjáték is nyereményre jogosult, ezen nyeremények összege az alábbi megkülönböztetés szempontjából (a joker játékon elért nyeremény kivételével) összeadódik.

a./ Kisnyeremény: Az olyan egy sorsjeggyel egy ötöslottó sorsoláson elért nettó nyeremény, melynek kifizetendő értéke nem éri el a 100 000 Ft-ot (azaz egyszázezer forintot).

b./ Nagynyeremény: Az olyan egy sorsjeggyel egy ötöslottó sorsoláson elért nettó nyeremény, melynek kifizetendő értéke 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint), vagy a felett van.

Az a./ és b./ pontbeli 100 000 Ft-os összeghatár módosulhat, amennyiben az SZRT azt a bevezetés előtt 10 nappal az SZF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti.

(2) A kisnyeremények kifizetésének részletes szabályai az egyes játékmódok leírásánál találhatók meg.

(3)A nagynyeremény csak a játékos által benyújtott nyereményigénylésre kiadott kifizetési engedély alapján fizethető ki. A nyereményigény bármelyik terminállal rendelkező értékesítőhelyen benyújtható az átvételi igazolás illetve a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyhez tartozó bankkártya vagy Szerencsekártya egyidejű bemutatása mellett. A nyeremény kifizetésére csak a központ írásbeli engedélyének megérkezése után kerülhet sor, a kifizetés a sorsolást követő harmadik héten , legkésőbb a harmadik hét 2. munkanapján kezdődődik.

(4)A nagynyeremények kifizetése a nyeremény összegétől függően az alábbiak szerint történik:

a./ A 100 000 Ft – 2 000 000 Ft közötti nagy összegű nyereményeket az SZRT által feljogosított kifizetőhelyek (lottózók és a magánlottózók) fizetik ki, közülük a játékos jelöli ki az esetében készpénzben kifizetést teljesítő helyet. Amennyibe a játékos igényli, a kifizetés átutalással is teljesíthető, a játékos által megadott Magyarországon működő bankban nyitott bankszámlára.

b./ A 2 000 001 Ft – 40 000 000 Ft közötti jelentős összegű nyeremények teljes összege átutalással kerül kifizetésre a játékos által megadott Magyarországon működő bankban nyitott bankszámlára. A játékos a nyeremény felvételét az SZRT jelentkezési hely szerinti illetékes területi igazgatójával, illetve Fővárosi Értékesítési Régión belüli jelentkezés esetén a központ illetékes vezetőjével egyezteti. Készpénz felvételére ez esetben nincs lehetőség.

c./ A 40 000 000 Ft feletti kiemelten nagy összegű nyeremények esetén az SZRT központja egyezteti a nyertessel a nyeremény biztonságos, a nyertes által megadott Magyarországon működő bankban nyitott bankszámlára, átutalással történő kifizetését. Készpénz felvételére ez esetben nincs lehetőség.

A nagy összegű nyeremények felső határa 2 000 000 Ft-ról és a jelentős összegű nyeremények alsó határa 2 000 001 Ft-ról módosulhat, amennyiben az SZRT azt a bevezetés előtt 10 nappal az SZF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti.

(5)Arról, hogy a nyertes játékosnak kivel kell egyeztetnie a nyereményének felvételét valamint a felvétel további részleteiről az az értékesítőhely (kifizetőhely) ad felvilágosítást ahol a játékos a nyertes játékot tartalmazó sorsjegyet bemutatta.

(6) Az elért kisnyeremények a sorsolás napjától számított 90 napig vehetőek fel. A nagynyereményekre vonatkozó nyereményigény a sorsolás napjától számított 90 napig nyújtható be, és a nyeremény felvételének is a 90 napos határidő alatt kell megtörténnie. Amennyiben a késői, de még a 90 napos határidő letelte előtti benyújtás miatt ez már fizikailag nem lehetséges, 14 napon belül kell gondoskodni a nyeremény átadásáról.

(7) A kifizetési határidő elteltét követően a nyereményt át nem vettnek kell tekinteni.

(8) A különsorsolásokon (I. rész 16.§) elért nyeremények átvételének módját az SZRT külön szabályozza, melyet köteles megfelelő módon a játékosok tudomására hozni.

(9) Deviza külföldi részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik.

(10) A nyertes kérésére az SZRT a nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást ad ki. Az igazolás a nyereményérték és a nyeremény után levont SZJA összegét együttesen tartalmazza. Kisnyereményről nyereményigazolás csak a nyeremény-kifizetéskor igényelhető. Utólag tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható a nyereményről.

15.§ Az át nem vett nyeremények felhasználása

(1)Át nem vett nyereménynek azon nyeremény tekinthető, amelyre a játékos a nyereményigényét az I. rész 14.§ (6) bekezdése szerint nem érvényesítette.

Az SZRT a törvényi előírásoknak megfelelően az át nem vett nyereményeket újra nyeremények céljára használja fel. Ennek keretében az át nem vett nyeremények elkülönített alapjából:

a./ teljesítheti a nyereménykülönbözetekre (a jogosnak bizonyult felszólamlások, óvások alapján járó nyereményösszegekre, polgári peres eljárásban megítélt nyereményekre, a nyereményösszegek kerekítésére, stb.) történő kifizetéseket,

b./ esetenként kiegészítheti valamely nyerőosztály nyereményalap-hányadát,

c./ különsorsolások nyereményeinek céljára használható fel.

(2)A nyereményalap-hányadok kiegészítését, a különsorsoláson kisorsolandó nyereményeket, a különsorsolás lebonyolításának módját és ezek részletes feltételeit az SZRT határozza meg.

16.§ A különsorsolások

(1)A különsorsolások általános szabályai

A különsorsolások szervezésével az SZRT a heti rendszerességű ötöslottó főjátékon kívüli, de az ötöslottóhoz kapcsolódó nyereménylehetőséget kínál a játékosok számára. A különsorsolások feltételeit az SZRT az SZF számára bejelenti, és a játékosok számára széles körben meghirdeti.

A bejelentést az SZRT a különsorsolás meghirdetését megelőzően 30 nappal, a lebonyolítás részletes szabályaival írásban teszi meg az SZF részére.

A meghirdetésre a különsorsolás előtt megfelelő időben kerül sor. Ennek során az SZRT tájékoztatást ad a részvétel időbeli és területi feltételeiről, a nyereményekről, a nyeremények felvételének időintervallumáról, módjáról, és a további szükséges tudnivalókról.

A különsorsolásokat az SZRT nemcsak az ország egész területére, hanem – a főjátéktól eltérően – annak csak egyes részeire kiterjedően is szervezheti, továbbá a nyeremények átvételére a főjátéknál rövidebb, de legalább 30 napos határidőt írhat elő.

A különsorsolásokat közjegyző és Sorsolási Bizottság jelenlétében kell végrehajtani, eredményükről közjegyzőileg hitelesített jegyzőkönyv készül.

Az át nem vett nyeremények elkülönített alapjának számláját legkorábban csak a különsorsolásban elért nyeremények tényleges kifizetésének (átadásának) napján lehet megterhelni a nyeremény összegével.

Az ötöslottóban megnyert és át nem vett nyeremények csak az ötöslottóhoz kapcsolódóan használhatók fel különsorsolás céljaira.

Az SZRT a különsorsolás meghirdetését követően olyan módosítást nem hajt végre, amely a résztvevők körét, vagy a meghirdetett nyeremények értékét illetően változást jelent.

(2)A különsorsolásokban való részvétel feltételei

A különsorsolásokon azok a játékosok jogosultak részt venni, akik az SZRT által az adott különsorsolásra meghatározott feltételeket teljesítik. A feltételek vonatkozhatnak meghatározott számú és/vagy meghatározott értékű játék teljesítésére, a játékba küldés módjára, adott időtartamban való játékra, adott időpontig történő jelentkezésre, a játék helyszínére és más olyan módra, körülményre, amelyet a játékos az adott játékban való részvétel során teljesíthet.

A különsorsolás többfordulós is lehet, amelynek egyes fordulóira más-más, de már előre meghirdetett részvételi feltétel is meghatározható.

(3)A részvétel módjai a./ Aktív részvétel

A különsorsolásra névvel, címmel és/vagy más azonosítóval jelentkezni, pályázni kell. A különsorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik az adott akcióra pályáznak. A sorsolás biztonságos és hiteles lebonyolításának szavatolása érdekében a nyertes pályázatok kisorsolása az I. rész 16.§ (4) a./-f./ pontokban írt módon történik.

Aktív részvételű különsorsolás esetén az SZRT – a pályázó játékos hozzájárulásával – hozhatja nyilvánosságra a pályázó által megadott személyes adatokat.

A pályázás történhet:

1./ írásban

Postai úton, zárt borítékos küldeménnyel, levelezőlappal, külön e célra kiadott pályázati lap, stb. megküldésével.

A pályázat (a pályázati lap, a kapott tanúsító szelvény vagy más küldemény) meghatározott helyeken való leadásával.

2./ telefonon

A pályázás az SZRT által előre meghirdetett, mindenhonnan helyi tarifával hívható kék szám felhívásával történik. A játékosok az adott telefonszám felhívását követően megadják a pályázati kiírásnak megfelelő információkat.

A szervező a telefonon történő pályázás útján meghirdetett különsorsolás lebonyolításakor köteles gondoskodni olyan megfelelő műszaki-technikai feltételekkel rendelkező távközlési szolgáltatás biztosításáról, mely a várható legnagyobb számú pályázó játékos részére – csúcsidőszakban is – lehetővé teszi a különsorsolásokra való jelentkezést.

3./ személyes jelentkezéssel

Az esemény színhelyén való (pl. szabadtéri rendezvények) jelentkezés történhet a helyszínen kihelyezett gyűjtőláda igénybevételével vagy személyes szándéknyilvánítással.

4./ interneten

A pályázás az SZRT által előre megadott internetes honlapon keresztül történik. A játékosok az adott honlapon való jelentkezést követően megadják a pályázati kiírásnak megfelelő információkat.

5./ SMS-en

A pályázás az SZRT által előre meghirdetett telefonszámra küldött SMS-ben történik. A játékosok az adott telefonszámra küldött SMS-ben megadják a pályázati kiírásnak megfelelő információkat.

6./ többfajta pályázási módszer együttes alkalmazása

A különsorsoláson való részvételre az SZRT egyszerre többfajta, a jelen Részvételi Szabályzatban ismertetett pályázási módszer lehetőségét is megengedheti, ha ezt előre meghatározza.

b./ Passzív részvétel 1./ automatikus részvétel

A különsorsolás leírásában egyértelműen definiált játék (pl.: meghatározott paraméterekkel, így meghatározott időben, helyen, értékben, stb. játékba érkezett sorsjegy, meghatározott nyerőosztályban elért találatot tartalmazó sorsjegy, adott tulajdonságú nyeretlen sorsjegy, stb.) megfelelő – műszaki – megoldás révén automatikusan részese lesz a sorsolásnak.

2./ véletlenszerű megszólítás

A sorsoláson részt vevő játékos előre kidolgozott módszer révén véletlenszerűen kerül kiválasztásra.

(4)A sorsolás módja

Az I. rész 16.§ (3) pont szerint részvételre jelentkezők vagy részvételre jogosultak köréből sorsolással választják ki a különsorsolás nyerteseit.

Nem kell sorsolást tartani, ha a különsorsolásra, illetve adott fordulójára meghirdetett valamennyi nyeremény azonos, és a lehetséges nyertesek számával megegyező, vagy annál kisebb a résztvevők száma. A nyereményhez jutás feltételeinek meglétét (az érvényességet) azonban ez esetben is, ugyanúgy, mint sorsolás megtartása esetén is, minden esetben ellenőrizni kell.

Sorsolást kell tartani akkor, ha a lehetséges nyertesek számával ugyan megegyező vagy annál kisebb a résztvevők száma, de a különsorsolásra, illetve adott fordulójára meghirdetett nyeremények azonban különbözőek.

A kisorsolt, de a feltételeknek nem megfelelő játékos nyereményre nem jogosult. A kisorsolt, de a nyereményéért a meghirdetett, a nyereményátvételre nyitvaálló határidőben nem jelentkező játékos helyére az ugyanazon különsorsolásban magasabb sorszámú nyerőosztályban kisorsolt nyertes léphet, amennyiben ennek módját a szervező előre meghatározza.

a./ írásos jelentkezés esetén

Írásos jelentkezés esetén a beérkezett pályázatokat, vagy a pályázatoknak egyértelműen megfeleltetett helyettesítő eszközöket (pl. számlevélkék) tárolóeszközökbe helyezik el. Innen a véletlenszerűséget biztosító eljárással, közjegyző jelenlétében kiemelnek egy pályázatot/helyettesítő eszközt. A Sorsolási Bizottság ellenőrzi, hogy megfelel-e a pályázati és a nyereményhez jutási feltételeknek, vagyis érvényes-e. Amennyiben a pályázat érvényes, akkor nyertes, ha pedig érvénytelen, akkor addig kell húzni, amíg érvényes pályázatot nem talál a Sorsolási Bizottság. Ezt a folyamatot addig ismétlik, amíg az összes nyereményt ki nem sorsolják.

b./ telefonos jelentkezés esetén

A telefonon bejelentkezett pályázók adataiból az SZRT általában véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók telefonon keresztül közölt adatait leírják. Ezt követően a sorsoláson az I. rész 16.§ (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SZRT.

c./ személyes jelentkezés esetén

Személyes jelentkezéskor többes jelentkezés esetén a sorsolás történhet az I. rész 16.§ (4) a./ pontja szerint vagy sorsolás funkcióját betöltő – alapvetően a véletlenszerűségre épülő – játékos vetélkedő segítségével.

d./ internetes jelentkezés esetén

Az interneten bejelentkezett pályázók adataiból az SZRT általában véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók interneten keresztül közölt adatait leírják. Ezt követően a sorsoláson az I. rész 16.§ (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SZRT.

e./ SMS-es jelentkezés esetén

Az SMS-en bejelentkezett pályázók adataiból az SZRT általában véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók SMS-en keresztül közölt adatait leírják. Ezt követően a sorsoláson az I. rész 16.§ (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SZRT.

f./ többfajta jelentkezés lehetősége esetén

Az SZRT a különsorsolásra többféle módon beérkezett pályázatok adataiból egy adatállományt készít, melyből véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók adatait leírják. Ezt követően a sorsoláson az I. rész 16.§ (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SZRT.

Amennyiben a különsorsolásra többféle módon lehet jelentkezni és a pályázatok nem egy adatbázisba kerülnek, az SZRT a beérkezett pályázatokat beérkezésük módja szerint külön kezeli. A sorsolás során első lépésben a pályázat típusa kerül kisorsolásra, az egyes módokon beérkezett pályázatok mennyiségének súlyozott figyelembe vételével. A súlyozásra úgy kerül sor, hogy minden pályázati mód legalább egy egységgel legyen a sorsoláson képviselve. Majd az első lépésben kisorsolt pályázati típusnak megfelelő szabályok szerint kisorsolásra kerül a nyertes pályázat.

g./ automatikus részvétel esetén

1./ véletlenszám-generálással

Az SZRT számítógépes központjában számítógépen nyilvántartott adatok közül leválogatják a különsorsolás kritériumainak megfelelőeket, és ezekből adatállományt hoznak létre. Az adatállományból sorsolják ki véletlenszám-generálással a nyerteseket.

2./ számsorsolással

A különsorsolásban meghatározott feltételeknek megfelelő játékok automatikusan részt vesznek egy (vagy több) számsorsoláson. Azok nyernek, akik a különsorsolásban meghatározott találatot elérik a számsorsolás(ok) nyerőszámaival.

h./ megszólításos típusú különsorsolások esetén

A Sorsolási Bizottság előre meghatározott eljárással, véletlenszerűen választja ki a megszólítandó személyt vagy csoportot.

Ha a megszólított személy megfelel a nyertesség feltételeinek (pl. rendelkezik a megkívánt érvényes sorsjeggyel), további sorsolási lépések nélkül, közvetlenül válik a nyereményre jogosulttá. Megszólított csoport esetén az I. rész 16.§ (4) c./ pont szerint is el lehet járni.

i./ különböző sorsolási módok kombinációjával

A részvételre jogosultak között a lehetséges nyertesek körének szűkítése egy vagy több lépésben, az I. rész 16.§ (4) a./-h./ alpontokban felsorolt sorsolási módok kombinációjával történik.

(5)Egyéb feltételek

A kisorsolandó nyereményeket, a sorsolás lebonyolításának módját alkalmanként az SZRT határozza meg.

17.§ Óvások, felszólamlások

(1)A játékos, ha saját megállapítása szerint egy nyerőosztályban nagynyereményre jogosult, és átvételi igazolásának egyedi azonosító száma illetve a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító száma az I. rész 13. § (2) bekezdés szerinti nyereményjegyzékben nem szerepel, nyereményigényét óvás útján érvényesítheti. A játékos óvást emelhet akkor is, ha a véleménye szerint nagynyereményre jogosult ötöslottó játékát a nyereményjegyzék magasabb sorszámú nyerőosztályban tünteti fel.

(2)Az óvás benyújtásának elmulasztása esetén, mivel ez esetben a kérdéses nyerőosztály nyereményösszegének újraosztására már lehetőség nincs, a játékos nyeremény-jogosultságát elveszti az óvás tárgya tekintetében.

(3)Óvás benyújtásának határideje a sorsolást követő péntek déli 12 óra. Eddig az időpontig az óvásnak írásban, az összes adatot (a sorsjegy egyedi átvételi száma, illetve kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító száma, a játékhét száma, a sorsolás napja, a megjátszott számok) felsorolva, az SZRT központjához be kell érkeznie.

(4)A bejelentett óvások alapján az SZRT vizsgálatot folytat, amelynek keretén belül köteles az óvás alapját képező számítógépes adatállomány átvizsgálását elvégezni, és az óvást legkésőbb a nagynyeremények kifizetésére megállapított kezdő időpontig elbírálni. Az eredményéről az SZRT a benyújtást követően 30 napon belül írásbeli értesítést ad.

(5)Ha a határidőn belül érkező óvások kivizsgálásának eredményeképpen szükségessé válik, az SZRT a hivatalos nyereményjegyzékben már közzétett nyereményösszegeket módosíthatja.

(6)Ha a játékos saját megállapítása szerint kisnyereményre jogosult, és a kifizetőhely a nyereményét nem fizeti ki, illetve azt magasabb sorszámú nyerőosztályba sorolták, az első kifizetési naptól számított 30 napon belül – a sorsjegy egyidejű benyújtásával – közvetlenül az SZRT központjában, a lottózókban, illetve a megbízott partnereinél írásban felszólamlással élhet. A bejelentett felszólamlás kivizsgálásának eredményéről a központ írásbeli értesítést ad.

(7)Amennyiben a bejelentő a vizsgálat eredményét nem fogadja el, a továbbiakban a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai szerint bírósághoz fordulhat.

18.§ A telefonos, az internetes és az SMS-es játék feltétele

(1) Az SZRT lehetőséget biztosít játékosainak arra, hogy megjátszani kívánt számaikat nyomógombos, tone üzemmódú telefonon a telefonos játékrendszer felhívásával, az internet hozzáférési lehetőséggel rendelkező játékosok WWW böngésző programmal számítógépről, valamint SMS-en adhassák meg abban az esetben, ha:

a./ ilyen célból szerződést kötnek az SZRT-vel és rendelkeznek a részvételi díj közvetlen kiegyenlítésére szolgáló bankkártyával,

b./ az SZRT által kibocsátott Szerencsekártyát vásárolnak.

(2) A játékban való részvételhez szükséges szerződés

a./ Az I. rész 18.§ (1) a./ pontja szerinti szerződés, amely megköthető az SZRT bármely lottózójában, az SZRT megbízott partnereinél, illetve az SZRT-vel megállapodást kötött bankok ügyfélforgalmat lebonyolító egységeinél. A szerződés megkötéséhez a játékosnak a bankkártyáját be kell mutatnia. Az SZRT 18 éven aluli bankkártya birtokossal nem köt szerződést.

A tárgyhéten pénteken 12 óráig megkötött szerződések alapján legkorábban a tárgyhetet követő hét 3. munkanapjától, a tárgyhéten péntek 12 órát követően megkötött szerződések alapján a tárgyhetet követő második hét 3. munkanapjától kezdődően lehet részt venni a játékban, amennyiben a szerződés a tárgyhetet követő hét első munkanapjáig vagy munkanapján az SZRT-hez megérkezik.

b./ A Szerencsekártya amelyet az SZRT a lottózók és megbízott partnerei útján hoz forgalomba. A megvásárolt Szerencsekártyák a vásárlást követően azonnal felhasználhatók a telefonos, az internetes és az SMS-es játékrendszerben.

(3) A felhasználható bankkártyák és Szerencsekártyák ismertetése

a./ Bankkártyák

1./ Felhasználható minden olyan bank által kibocsátott bankkártya, melyet az SZRT elfogad, erről szerződést kötött a tranzakciót lebonyolító bankkal, és a játékosok számára széles körben meghirdet. A kibocsátó bankok körének változása esetén azt az SZRT az SZF részére bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti.

2./ A bankok bankkártyájának létesítésére és pénzforgalmára az adott bank üzletszabályai az irányadók. A szerencsejáték céljára használható összeget a bank limitálhatja. Közös rendelkezésű bankszámla esetén a felső határ összege azokra a bankszámlához kiadott bankkártyákra egyenként érvényes, amelyekre a játékosok szerződést kötöttek. A felső limit – pénzforgalmi szemléletű, naptári hónapra érvényes – mindenkori összegét az SZRT a játékosok számára széles körben meghirdeti.

3./ A bank döntésétől függően a bankkártya forgalmához kapcsolódóan tranzakciós díjat számíthat fel.

b./ Szerencsekártyák

1./ Felhasználható minden olyan Szerencsekártya, melyet az SZRT bocsát ki, és melynek kibocsátását a játékosok számára széles körben meghirdeti.

2./ A Szerencsekártya átlátszó műanyag fóliában kerül forgalomba. A Szerencsekártya számának utolsó hat számjegye lekaparható fedőréteggel ellátott. A vásárlást követően ezt a fedőréteget a játékosnak le kell kaparnia, hogy a rendszerbe bejelentkezhessen. Ezt követően a játékos felelőssége, hogy kártyája 15 jegyű azonosítóját illetéktelen személy ne ismerje meg.

3./ A Szerencsekártya a játékos (a kártya tulajdonosa) által előre megfizetett részvételi díj befizetésének tényét, az első felhasználást követően a rendszernyilvántartással együttesen a még fel nem használt részvételi díj és a játék során megnyert – a kártya összegéhez rendelt – nyereményösszeg együttes mértékét tanúsító eszköz.

A kártya és az azon lévő 15 jegyű azonosító szám a telefonos, az internetes és az SMS-es játékmódba való belépést teszi lehetővé, a kártyához rendelt összeg azonosítására, illetve nyereményfelvételre szolgál.

A Szerencsekártya 15 jegyű számának felépítése a következő:

1-3. szám-sorozatszám

4-9. szám-sorszám

10-15. szám-egy algoritmus által képzett azonosító kód. Ez kizárja, hogy aki Szerencsekártyát vásárol, az bármelyik másik Szerencsekártya sorszámára következtetni tudjon.

Szerencsekártya esetén a játékszervező jogosult a játék biztonságának fokozása érdekében olyan többlet ellenőrző funkciót alkalmazni, melyet a technológiai fejlődés eredményezett, és amelynek költségei nem veszélyeztetik a játék gazdaságos szervezését.

A kártyához rendelt összeg a Ptk. szabályai szerinti elévülési időn belül kizárólag játék és fogadás fedezetére fordítható. A kártyához rendelt összeget az SZRT számítógépes adathordozón tartja nyilván.

A Szerencsekártyák többféle névértékkel kerülhetnek forgalomba. Az aktuális, forgalomban lévő névértéke(ke)t, azok esetleges változásait az SZRT az SZF-nek 10 nappal korábban bejelenti és a játékosok számára meghirdeti.

4./ Az SZRT a Szerencsekártya gyártási költségét a névértéken felül felszámíthatja a játékosnak a névérték kiegyenlítésével egyidőben, abban az esetben, ha ennek tényét a kártyaárusító helyeken előzetesen közzéteszi.

(4) Gyártási hibás Szerencsekártya esetén a játékos az SZRT központjánál reklamációval élhet. (

5) A Szerencsekártya elvesztésének, megrongálódásának veszélyét kizárólag a játékos viseli.

 

 

 

II. Az online játék szabályai

1.§ Az online sorsjegy

(1) Online sorsjegyhez a játékos úgy juthat, hogy az alapjátékok számának megfelelő részvételi díj egyidejű megfizetése mellett, online terminál igénybevételével a már általa kitöltött segédsorsjeggyel, vagy „gyors tipp” módszerrel játssza meg számait.

(2) Az online segédsorsjegyek egy példányos nyomtatványok, melyeket az SZRT ingyen bocsát a játékosok rendelkezésére. Az online segédsorsjegyek tartalmazzák a segédsorsjegy típus-kódját, a játékok megjátszására alkalmas számtáblákat, valamint a játéknak megfelelő díjszorzót, és egy hét jegyű nyomdai sorszámot, melynek utolsó hat számjegye a jokerszám.

A segédsorsjegyek további két négyzetet tartalmaznak a joker játékban való részvételi szándék jelölésére, amelyek "igen"-nel és "nem"-mel vannak megjelölve.

A joker játék részletes szabályait a joker játék Részvételi Szabályzata tartalmazza.

(3) Az SZRT a lottózók, és online terminállal rendelkező megbízott partnerei útján látja el segédsorsjegyekkel a játékosokat. (4) Az SZRT négyféle segédsorsjegyet kínál a játékosok részére:

Kétféle normál segédsorsjegyet:

a./ 1-4 számtábla megjátszására alkalmas heti segédsorsjegy, amelyen 1 számtábla díja az alapdíj.

b./ 1-4 számtábla megjátszására alkalmas, 5 egymás utáni hétre érvényes segédsorsjegy, amelyen 1 számtábla 5 heti részvételi díja a mindenkori alapdíj ötszöröse.

Kétféle kombinációs segédsorsjegyet, mely több számtábla egyidejű összesített megjátszására alkalmas:

c./ Meghatározott számkombinációk megjátszására alkalmas heti kombinációs segédsorsjegy, amelyen a fixen és kombináltan megjátszható számok darabszáma adott. A segédsorsjegy külön indexmezőt tartalmaz a megjátszani kívánt kombináció indexszámának bejelölésére.

d./ Meghatározott számkombinációk megjátszására alkalmas, 5 egymás utáni hétre érvényes kombinációs segédsorsjegy, melynek jellemzői azonosak a II. rész 1.§ (4) c./ pontban meghatározottakkal.

(5) Amennyiben az SZRT az előzőektől eltérő tartalmú, de az ötöslottó lebonyolítását nem változtató segédsorsjegyet kíván kibocsátani (pl. több számtábla), azt széles körben közzéteszi és az SZF részére 30 nappal korábban bejelenti. A segédsorsjegyen reklámszöveg elhelyezése vagy a segédsorsjegy reklám célú felülnyomása nem minősül bejelentendő változtatásnak.

(6) Az online terminál által a segédsorsjegy vagy a „gyors tipp” alapján adott átvételi igazolás

Lafoxka a mesterséges értelem
Bemutatjuk Lafoxkát. Lafoxka egy chat robot, akivet úgy lehet beszélgetni, mint egy emberrel.
www.lafoxka.hu
 
Az Ön reklámjának a helye
Csak az adatokat kell megadnia és egy SMS-t kell küldenie. Ha érdekli, katt ide!
www.weblaphirdetes.hu
   
Profi weblap
Ha igazán profi weblapot szeretne, itt nézzen körül! Flash oldalak, animációk, 3D-s effektek.
www.oab.hu
   
Cikis videok, ciki történetek és képek.
Ciki, vicces videók, ciki történetek, ciki képek.
www.deciki.hu
   
3D-s animáció készítés
Szeretne saját 3D-s animációt weboldalára? Nézze meg a kínálatunkat és hívjon minket!
www.weblapbank.hu
   
Könyvelőt keres?
Több mint 100 könyvelõ, adótanácsadó, könyvvizsgáló adatát találja meg oldalunkon.
www.magyarkonyvelok.hu
 

© 2010 Országos Adatbank Kft.
Minden jog fenntartva